กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมกระบสนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และสังคม