ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เรื่อง เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565