โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้กลุ่มเยาวชนและประชาชนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ปัญหาสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและครอบครัว

วันที่ 28 ธันวาคม 2563
นายอดุลย์ ยีดิง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้กลุ่มเยาวชนและประชาชนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ปัญหาสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและครอบครัว เกิดการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในชุมชนต่อไป โดยโครงการจัดวันที่ 28-29 ธันวาคม 2563