โครงการส่งเสริมความรู้สุขภาพให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565
นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้โครงการส่งเสริมความรู้สุขภาพให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี 2565 เพื่อให้แกนนำฯ ได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป