โครงการส่งเสริมและรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กองสาธารณสุขฯ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อแก่แกนนำสุขภาพในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการส่งเสริมสุขภาพให้ห่างไกลโรค