กิจกรรมคืนคลองสวยให้ชุมชน ประจำปี 2564

อบต.ปะลุกาสาเมาะ ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ และเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร ร่วมถึงเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชสำหรับเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ในงานรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564