FAQ

Q : การประเมินผู้บริหารท้องถิ่นมีที่มาจากไหน?
A : เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ซึ่งมีบัญชาให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ เพิ่มจากการประเมินปกติประจำปี โดยให้มีการประเมิน จำนวน 10 ประเด็น และให้ประเมินทุก 6 เดือน โดยกลุ่มถูกประเมินได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

Q : การประเมินผู้บริหารท้องถิ่น มีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
A : ทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน การบริหารงานขององค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสของการพัฒนาองค์กร

Q : การประเมินผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำหน้าที่อะไร?
A : เป็นหน่วยงานที่รวมรวมผลการประเมินตนเอง (Self Assesment) ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมรวมผลการประเมินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม และจัดส่งให้กับสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อรายงานให้กับนายกรัฐมนตรีต่อไป

Q : รอบการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นเป็นอย่างไร ?
A : ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แบ่งเป็น 2 รอบการประเมิน โดยให้ประเมินทุก 6 เดิอน คือรอบ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม และ รอบ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของทุกปี

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับงานจดทะเบียนพาณิชย์