กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

ระหว่างวันที่ 23, 30-31 สิงหาคม 2564 อบต.ปะลุกาสาเมาะร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชนในชุมชน