กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2564

ระหว่างวันที่ 23, 30-31 สิงหาคม 2564 อบต.ปะลุกาสาเมาะร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายสำหรับการป้องกันโรคโควิด-19