กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563

กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563