กิจกรรมอบรมอาสาสมัครซ้อมแผนเฝ้าระวังไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมพร้อมรับมือกรณีเกิดเหตุไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ โดยซ้อมแผนเผชิญเหตุในกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าให้มีความพร้อมรับสถานการณ์