กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของหรือด้อยโอกาสหรือกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 22 กันยายน 2564 อบต.ปะลุกาสาเมาะร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบาเจาะ จัดกิจกรรมทำหมันให้แก่สุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของหรือด้อยโอกาสหรือกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะ