กิจกรรมมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์กักกัน (Local Quarantine)

อบต.ปะลุกาสาเมาะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์กันกัน (Local Quarantine) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน