กิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2564

อบต.ปะลุกาสาเมาะ ร่วมสนับสนุนให้บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกร่วมรักษ์โลก ร่วมกันดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้ถุงพลาสติก มุ่งเน้นการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่