กิจกรรมรณรงค์ให้สถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะเป็นเขตปลอดบุหรี่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อบต.ปะลุกาสาเมาะ รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการดำเนินงานควบคุมผลิตภัญฑ์ยาสูบของ อบต.ปะลุกาสาเมาะ กำหนดให้สถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะเป็น “เขตปลอดบุหรี่” ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ