กิจกรรมสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุนให้สัตว์ในพื้นที่ได้ขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า