กิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดกิจกรรมรดน้ำต้นไม้ริมทางสาธารณะ เพื่อดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี สวยงาม ร่มเย็น และน่าอยู่แก่ชุมชน