ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศสภาpdf