ฐานข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.ปะลุกาสาเมาะ ประจำปีงบประมาณ 2564

ฐานข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.ปะลุกาสาเมาะ ประจำปี 2564