ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

(Local Performance Assessment LPA) 1s9i lodoa