ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในชุมชน

อบต.ปะลุกาสาเมาะขอเป็นต้นแบบการจัดการขยะด้วยหลัก 3Rs ในหน่วยงาน เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ตามหลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน