ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs

กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่รณรงค์สร้างการรับรู้เรื่องการจัดการขยะตามหลัก 3 Rs เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านการจัดการขยะในครัวเรือน