ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดเผ่าในที่โล่ง ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสาธารณสุขฯ ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนงดเผ่าในที่โล่ง เพื่อลดมลพิษในอากาศ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนตำบลปะลุกาสาเมาะมีคุณภาพอากาศที่ดี หากพบเห็นเพลิงไหม้ ไฟป่า แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปะลุกาสาเมาะ โทร. 0 7353 0606