ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติก

อบต.ปะลุกาสาเมาะ ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ลดหรืองดใช้ถุงพลาสติก รณรงค์การใช้ถุงผ้าสำหรับกับจับจ่ายซื้อของในตลาดและร้านค้าต่างๆ