ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เน้นย้ำการแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปก่อนทิ้งลงถัง เพื่อ #SAVE พนักงานเก็บขยะ