ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ประจำปี 2565

ด้วย อบต.ปะลุกาสาเมาะ โดยกองสาธารณสุขฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล อบต.ปะลุกาสาเมาะ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/หน่วยงาน/องค์กร ในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และเปิดเวทีให้ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน