ผู้บริหารร่วมกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

วันที่ 6 มกราคม 2565 ผู้บริหาร สมาชิกสภา ได้ร่วมกันแสดงพลังในกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ ยึดเป็นหลักแนวทางในการปฏิบัติราชการ และบริการประชาชน