ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ซึ่งบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ  มียุทธศาสตร์การพัฒนาแบ่งออกเป็น 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล