รณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในสำนักงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนคณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานร่วมกันประหยัดไฟฟ้าในสำนักงานเพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และลดการสูญเสียพลังงาน