วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
ตำบลดี  สังคมดี  คุณภาพชีวิตดี การบริการที่เป็นเลิศ

พันธกิจ

พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ

 1. จัดให้มีปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สภาพแวดล้อมที่ดี มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 2. ส่งเสริมศิลปะ  ศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นชุมชนที่เข้มแข็งโดยให้  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและความสงบเรียบร้อย
 4. ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชน    สมาชิก   และบุคลากร ในอบต. ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง  การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน และร่วมกันกำหนดทิศทางและเป้าหมาย การพัฒนา
 5. ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้และใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. ระบบการคมนาคมสะดวก
 2. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดีขึ้น
 3. ประชาชนมีคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม  จริยธรรม
 4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 5. มีการป้องและแก้แขปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ
 6. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีทั่วหน้า
 7. ประชาชนได้ประกอบอาชีเพื่อเพิ่มรายได้และมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง