ศูนย์ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ด้านบริหารทรัพยาบุคคล

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ

โทรศัพท์ : 073-530606

หรือที่ E-mail

Email : abt.palukasamoh@hotmail.com