สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

 1.  ด้านกายภาพ

๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ  ตั้งอยู่  หมู่ที่  9  ตำบลปะลุกาสาเมาะ  อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส    ห่างจากจังหวัดนราธิวาส  36 กิโลเมตร  และห่างจากที่ว่าการอำเภอบาเจาะ  ประมาณ  13  กิโลเมตร

๑.๒  อาณาเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ   มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ   18,775   ไร่  หรือประมาณ  30.04   ตารางกิโลเมตร

   • ทิศเหนือ                               จรด     องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร                        อำเภอสายบุรี
   • ทิศใต้                                   จรด     องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ                 อำเภอบาเจาะ
   • ทิศตะวันออก                         จรด     เทศบาลตำบลต้นไทร                                      อำเภอบาเจาะ
   • ทิศตะวันตก                           จรด     องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละดือรามัน            อำเภอกะพ้อ

๑.๓  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ มีลักษณะเป็นภูเขา ที่ราบและทุ่งนาลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนทราย
องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

หมู่ที่  2  บ้านปะลุกาสาเมาะ
หมู่ที่  3  บ้านตาโละตา
หมู่ที่  4  บ้านเชิงเขา
หมู่ที่  5  บ้านมะยูง
หมู่ที่  6  บ้านบือแนแฆมอง
หมู่ที่  7  บ้านปะลุกาแปเราะ
หมู่ที่  8  บ้านกือดายือริง
หมู่ที่  9  บ้านกาบุ๊
หมู่ที่  10 บ้านชะมูแว
หมู่ที่  11 บ้านมาแฮ

* จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะบางส่วน  1  หมู่บ้าน  คือ   หมู่ที่  6        บ้านบาตู
* ท้องถิ่นอื่นในตำบล      เทศบาล  1  แห่ง         (เทศบาลตำบลต้นไทร)

๑.๔  ลักษณะของแหล่งน้ำ  ทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะ ประกอบด้วย  ทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำ

ทางธรรมชาติ และทรัพยากรป่าไม้ ดังนี้

 1. ทรัพยากรน้ำ
  1. คลองลูโบะปูตา               1.5   ฝายกั้นน้ำปาแดกือแย
  2. คลองบาโงตา                 1.6   ฝายกั้นน้ำกือดายือริง
  3. คลองกอตอ                    1.7    ป่าพรุสาคู – สะนง
  4. หนองปลักอ่าง

        2.) ทรัพยากรป่าไม้ 

 • มีพื้นที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ภูเขาบูโด –  สุไหงปาดี
 1. การคมนาคม

– มีถนน จำนวน  17  สาย  สภาพถนน  90 % เป็นถนนลูกรัง มีถนนลาดยาง 6 สาย ถนนหินคลุก จำนวน  3   สาย   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน   2    สาย