แบบยื่นคำขอยืมใช้สถานที่และครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ