โครงการจิตอาสา เก็บขยะบริเวณบ่อขยะ อบต.ปะลุกาสาเมาะ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 อบต.ปะลุกาสาเมาะจัดโครงการจิตอาสา เก็บขยะบริเวณบ่อขยะ อบต.ปะลุกาสาเมาะ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ปรับทัศนียภาพของชุมชนให้น่าอยู่ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน