โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 22 กันยายน 2564 สืบเนื่องจากโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าที่ อบต.ปะลุกาสาเมาะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ประกอบกับกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ ต่อยอดมาสู่โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยทีมงานปศุสัตว์จังหวัดและอำเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ เพื่อร่วมมือกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป