โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปี 2563

อบต.ปะลุกาสาเมาะสนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน 7,000 ชิ้น ให้แก่แกนสุขภาพในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน