โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น แก่ประชาชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 นายซีมูเลาะห์ อุแม รองนายกองค์การบริาหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ  ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ได้มอบเกียรติบัตร แก่นายอิสมาแอ มาลายา ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น แก่ประชาชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563