โครงการรรรงค์การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 อบต.ปะลุกาสาเมาะ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้งจากต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน มุ่งเน้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาขยะตกค้างในชุมชน เน้นใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ 3Rs เพื่อลดปริมาณมูลฝอยในชุมชนต่อไป