โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อบต.ปะลุกาสาเมาะ รณรงค์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะลด ละ เลิกบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงภัยอันตรายของบุหรี่