โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน แกนนำสุขภาพ และผู้นำชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า มีความตระหนักถึงภัยอันตรายของโรค สามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรค