โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ปะลุกาสาเมาะ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ภายใต้การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า มีความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง ตระหนักถึงอันตรายของโรคให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูและดูแลสัตว์เลี้ยงให้ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี