โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564

ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 อบต.ปะลุกาสาเมาะได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชม โดยเน้นกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบต่อสังคมลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์