โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปี 2563

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563 กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกัน COVID-19 แก่ประชาชน ผู้นำชุมชน และแกนนำสุขภาพในพื้นที่ เพื่อส่งเสรมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เข้าใจในหลักการป้องกันและเฝ้าระวังโรคในชุมชนต่อไป