โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนต่อไป