โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564 อบต.ปะลุกาสาเมาะ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องโรคเอดส์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคในประชาชน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงที่จะนำมาซึ่งการเกิดโรคในอนาคต