กิจกรรม

😻🐶 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 📌 ณ ชุมชนหมู่ 8 บ้านกือดายือริง และหมู่ 2 บ้านแบรอ

😻🐶 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 
.
✅🐶 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์
.
✅😻 และสนับสนุนให้สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
 
.
 
📌 ณ ชุมชนหมู่ 8 บ้านกือดายือริง และหมู่ 2 บ้านแบรอ
.
⭐️⭐️ จัดโครงการโดย 👉 กองสาธารณสุขฯ อบต ปะลุกาสาเมาะ
 
.
😻🐶 วันที่ 1 | พฤษภาคม | 2567

🟢⭐️ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 🦟🪰

🟢⭐️ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 🦟🪰
.
 
✅⭐️ เพื่อให้ความรู้ และสาธิตการใช้เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
.
 
✅⭐️ โดยได้รับการสนับสนุนจาก 👉 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ
 
.
 
🟧 เปิดพิธีโครงการโดยนายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ
.
📍 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
 
.
📌 วันที่ 9 | พฤษภาคม | 2567

😻🐶 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ หมู่ 11 บ้านมาแฮ

😻🐶 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ หมู่ 11 บ้านมาแฮ
 
.
✅🐶 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์
.
✅😻 และสนับสนุนให้สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
 
.
⭐️⭐️ จัดโครงการโดย 👉 กองสาธารณสุขฯ อบต ปะลุกาสาเมาะ
 
.
😻🐶 วันที่ 8 | พฤษภาคม | 2567

✅ ปะลุกาสาเมาะสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และตระหนักถึงความสำคัญของสาธารณประโยชน์ 🌴🌳 📍ณ พื้นที่หมู่ 3 บ้านตะโละตา ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

✅ ปะลุกาสาเมาะสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และตระหนักถึงความสำคัญของสาธารณประโยชน์ 🌴🌳
 
.
 
🟧 นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. กำนันตำบลปะลุกาสาเมาะ ผู้ใหญ่บ้าน ทีมงานผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมลงพื้นที่ใน”โครงการจิตอาสา รวมใจทำความดี ร่วมพัฒนาพื้นที่ในเขตตำบลปะลุกาสาเมาะ” ✅
 
.
 
👍 เพื่อพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะ และเปิดโอกาสให้บุคคลากรในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสา และร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ✅
.
 
📍ณ พื้นที่หมู่ 3 บ้านตะโละตา ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
 
.
 
⭐️⭐️ จัดโดย : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ
 
.
 
📌 วันที่ 8 | พฤษภาคม | 2567

🚮♻️ถอดบทเรียนความสำเร็จ ธนาคารขยะ ZERO WASTE👍👍

🚮♻️ถอดบทเรียนความสำเร็จ ธนาคารขยะ ZERO WASTE👍👍
.
⭐️ นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ มอบหมายให้นายนาซอรี ปูโปะ (รองนายก อบต) เข้ารับเกียรติบัตร
.
 
🟢 เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เป็นเครือข่ายในการการขับเคลื่อนการจัดการขยะ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์” 👍👍
 
.
 
⭐️ มอบโดย ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
.
 
📍ณ มัสยิดอาบีบาการ์อัลซิดิก ชุมชนบ้านอาแว ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
 
.
 
📌 วันที่ 7 | พฤษภาคม | 2567

🚒🔥 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปะลุกาสาเมาะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือดับไฟป่าอย่างเร่งด่วน . 📍ณ หมู่ 2 บ้านแบรอ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

🚒🔥 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปะลุกาสาเมาะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือดับไฟป่าอย่างเร่งด่วน
.
📍ณ หมู่ 2 บ้านแบรอ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
.
📌วันที่ 4| พฤษภาคม |2567

😻🐶 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ หมู่ 6 บ้านบือแนแฆมอง

😻🐶 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ หมู่ 6 บ้านบือแนแฆมอง
 
.
✅🐶 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์
.
✅😻 และสนับสนุนให้สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
 
.
⭐️⭐️ จัดโครงการโดย 👉 กองสาธารณสุขฯ อบต ปะลุกาสาเมาะ
 
.
😻🐶 วันที่ 3 | พฤษภาคม | 2567

😻🐶 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 📌 ณ ชุมชนหมู่ 9 บ้านกาบุ๊ และหมู่ 3 บ้านตะโละตา

😻🐶 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 
.
✅🐶 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์
.
✅😻 และสนับสนุนให้สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
 
.
 
📌 ณ ชุมชนหมู่ 9 บ้านกาบุ๊ และหมู่ 3 บ้านตะโละตา
.
⭐️⭐️ จัดโครงการโดย 👉 กองสาธารณสุขฯ อบต ปะลุกาสาเมาะ
 
.
😻🐶 วันที่ 2 | พฤษภาคม | 2567

🔸พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ⚽️ ประจำปีงบประมาณ 2567 🔸

🔸พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ⚽️
ประจำปีงบประมาณ 2567 🔸
 
👉🏻เพื่อพัฒนาเยาวชนตำบลปะลุกาสาเมาะ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ
👉🏻เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
🎉 โดย นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ 🎉
📍ณ สนามกีฬาฟุตบอลบ้านปะลุกาแปเราะ
 
☑️จัดโครงการโดย กองศึกษาฯ อบต.ปะลุกาสาเมาะ☑️
 
📸บันทึกภาพ วันที่ 1 | พฤษภาคม | 2567

✅⭐️ ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจากอาชีพที่เหมาะสม

✅⭐️ ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจากอาชีพที่เหมาะสม
.
 
🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่จบการปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนทุกคน 🎉🎉
.
 
📌 วันที่ 1 | พฤษภาคม | 2567
🟧✅ นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567
 
.
 
🟢 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้มีรายได้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
.
 
🟢 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษาซึ่งจะเข้าทำงานในโอกาสหน้า