การประชุมสภาซูรอตำบลปะลุกาสาเมาะ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีสวนร่วม
(ประชุมสภาชูรอตำบลปะลุกาสาเมาะ)