กิจกกรมการป้องกันยาเสพติดในเยาวชน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 นายอับดุลรอมัน สาเมาะ ได้จัดกิจกกรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาาเสพติดในเยาวชนตำบลปะลุกาสาเมาะ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใรชุมชน