กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต โดยแนะนำให้ความรู้แก่เยาวชนในหัวข้อเยาวชนปะลุกาฯ ไม่ทนต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต โดยแนะนำให้ความรู้แก่เยาวชนในหัวข้อเยาวชนปะลุกาฯ ไม่ทนต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563