กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค?การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาเยาวชนตำบลปะลุกาสาเมาะ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ